தங்கம் விலை ரூ.70,000-ஐ தொடருமா? அது மீதும் அலசலாமா?

தங்கம் விலை மேலும் அளவில் உயர்ந்துள்ள பொருளாதாரம் அனைத்து நாடுகளிலும் கண்டிப்பாகப் பொருந்துகிறது. தங்கம் அடையும் மதிப்பு மற்றும் நிகழ்வுகள் மேலும் காலப்பகுதிகளில் அதிக மதிப்பைப் பெறுகின்றன. இதனால், பலர் தங்க முதலீடுகளை விற்க முயன்றுள்ளனர். தங்கம் விலை அதிகமாக உயர்ந்து வரும் அடிப்படையில், பல தரப்பினர்...